Adatvédelmi nyilatkozat

A Starkey Laboratórium Kft. adatkezelési szabályzata

A Starkey Laboratórium Kft. az oldal-látogatások, a hírlevélre való feliratkozás, valamint a honlapon történő regisztráció folyamán különös figyelmet fordít a felhasználók, illetve látogatók személyes adatainak védelmére.

Jelen adatkezelési szabályzat célja a honlap felhasználóinak és látogatóinak tájékoztatása a www.hungary.starkey.com weboldalon (a továbbiakban: weboldal) a hírlevélre való feliratkozás során megadott személyes adatok kezeléséről.

A weboldal megtekintése személyes adatok megadása nélkül is lehetséges bárki számára. A weboldal megtekintése, a hírlevél-funkció igénybevétele díjmentes.
Amennyiben a felhasználó a Starkey Laboratórium Kft-től rendszeresen hírlevelet kíván kapni, és a hírlevélre feliratkozik, úgy a Starkey Laboratórium Kft. a jelen adatkezelési szabályzatban meghatározott szabályokat alkalmazza. Az adatkezelési szabályzat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.) rendelkezései alapján készült, a jelen szabályzatban nem említett esetekben a megjelölt törvény rendelkezései irányadóak.

Az Infotv. 20. § alapján „Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a 6. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is”. Mindezek alapján az adatkezelést végző Starkey Laboratórium Kft. tájékoztatja valamennyi hírlevélre feliratkozó felhasználóját a következőkről:

I. AZ ADATKEZELŐ ADATAI

 • Az Adatkezelő cégneve: Starkey Laboratórium Kft.
 • Székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 79.
 • Adószáma: 10454840-2-43
 • Cégjegyzékszáma: 01-09-070068 
 • Telefon/fax: +36 1 462 6050
 • E-mail: starkey@starkey.hu

II. AZ ADATFELDOLGOZÓ ADATAI

 • Az Adatfeldolgozó cégneve: Starkey Laboratórium Kft.
 • Székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 79.
 • Adószáma: 10454840-2-43
 • Cégjegyzékszáma: 01-09-070068 
 • Telefon/fax: +36 1 462 6050
 • E-mail: starkey@starkey.hu

III. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

A jelen szabályzatban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.) értelmező rendelkezései (3. §) között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni az alábbiak szerint.

Érintett (vagy felhasználó): bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatokelvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

IV. ADATKEZELÉS ELVEI
Az Adatkezelő a rögzített személyes és különleges adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az Infotv-vel – összhangban kezeli.

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A felhasználók a weboldalt csak saját felelősségükre használhatják. Az Adatkezelő nem vállal felelősséget a felhasználókat a weboldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a felhasználók a weboldal használata során nem a kellő körültekintéssel jártak el. A felhasználók adataikat csak saját felelősségükre hozhatják nyilvánosságra, tehetik mások számára hozzáférhetővé.
A felhasználók kötelesek a weboldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni.

V. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
Az adatkezelés jogalapja az Infotv., valamint a személyes adatok vonatkozásában a felhasználók önkéntes, határozott, félreérthetetlen és kifejezett hozzájárulása.

A felhasználó a személyes adatainak a kezeléséhez történő hozzájárulást a hírlevélre történő feliratkozással adja meg, mellyel egyidejűleg elfogadja a jelen adatkezelési szabályzatot.

Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése
a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

VI. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:
Az aktuális promóciókról, akciókról hírlevél küldése a hírlevélre feliratkozók részére.

VII. KEZELT ADATOK KÖRE:
A felhasználó vezetékneve, keresztneve, email címe és irányítószáma.

VIII. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA:
Az Adatkezelő mindaddig kezeli a fenti adatokat, amíg a felhasználó a hírlevélről le nem iratkozik. A hírlevélről való leiratkozás esetén az adatkezelő a felhasználó személyes adatait törli.

Az Adatkezelő a felhasználók által megadott személyes adatokat a fentiekben kifejtett célokon kívül más célra nem használja fel, azt harmadik személy számára kizárólag a felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezése alapján, illetőleg akkor kezeli vagy továbbítja, ha azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

Az Adatkezelő az Infotv. alapján fokozottan ügyel az adatbiztonság követelményének megtartására, ennek keretében megtette a szükséges technikai intézkedéseket a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen. Ezzel kapcsolatban az Adatkezelő kijelenti, hogy minden munkatársa, aki a fent megjelölt személyes adatokhoz hozzáfér, köteles az adattitok megőrzésére.

IX. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK:
Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Az Adatkezelő köteles az érintett kérelmének beérkezését követően a lehető legkorábbi időpontban, de legkésőbb 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást, mely ingyenes.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha
a) kezelése jogellenes;
b) az érintett kéri;
c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A felhasználók a személyes adatok törlését az Adatkezelő elérhetőségein, bármikor, írásban kérhetik.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Ha az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a döntésre előírt határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

Az Adatkezelő jelen adatkezelési szabályzatot bármikor, egyoldalúan, a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően módosíthatja. A felhasználók, illetve érintettek a weboldal módosítás hatályba lépését követő használatával a módosítást kifejezetten elfogadják.

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv., valamint a Ptk. (2013. évi V. törvény) tartalmazza, ennek keretében a felhasználó a törvényben foglalt jogainak sérelme esetén bírósághoz (a per az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható), vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., www.haih.hu, ugyfelszolgalat@haih.hu) fordulhat.

Jelen adatkezelési szabályzat a hírlevélre való feliratkozás, elválaszthatatlan részét képezi, elolvasásával és elfogadásával a felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő a jelen szabályzatban megjelölt, valamint a regisztrációkor, illetőleg hírlevélre való feliratkozáskor megjelölt személyes és különleges adatait kezelje. Jelen szabályzat elfogadásával a felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelőtől e-mailben reklámanyagot, tájékoztatót, ajánlatot kapjon. A felhasználó bármikor kérheti az Adatkezelőtől a tárolt személyes adatai megváltoztatását, illetve azok törlését. Az Adatkezelő a felhasználó által megadott személyes adatok valódiságáért felelősséget nem vállal, azokért kizárólag felhasználó felelős.
Az Adatkezelő a felhasználó által megadott személyes adatokat harmadik személy számára kizárólag abban az esetben adja ki, amennyiben ahhoz a felhasználó kifejezetten hozzájárul, illetve amennyiben az Adatkezelőt erre törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály kötelezi. Amennyiben a felhasználó személyes adatainak harmadik személy, illetve hatóság számára történő kiadása válik szükségessé, Adatkezelő erről a felhasználót haladéktalanul e-mailben értesíti.

Amennyiben a személyes adatok kezelésével kapcsolatban bármilyen kérdés merülne fel, az alábbi e-mail címen kaphat tájékoztatást:
starkey@starkey.hu

A hírlevélre való feliratkozás adatkezelés nyilvántartási száma: …………………………

Budapest, 2015. június 3